Salgs- og leveringsbetingelser for Bulk-Transport A/S

11.07.2023
Salgs- og leveringsbetingelser som pdf

1. Anvendelse og definitioner:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Bulk-Transport A/S, CVR-nummer 39108720, (herefter benævnt ”Bulk”) og Bulks privat- og erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) vedr. salg og levering af serviceydelser inden for transport til erhvervskunder.
Disse salgs- og leveringsbetingelser er endvidere gældende for enhver aftale mellem Bulk og den tredjepart (Vognmand på fremmed regning), som Bulk evt. anvender til opfyldelse af serviceydelsen for Bulks Kunder.

2. Aftalegrundlag:
Nærværende betingelser udgør sammen med Bulks tilbud, ordrebekræftelsen og en eventuel samarbejdsaftale mellem parterne det samlede aftalegrundlag. Kundens eller en vognmand på fremmed regnings indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Bulk udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
Særlige oplysninger omkring fragten / godset skal meddeles Bulk direkte for at være en del af aftalegrundlaget. Oplysninger trygt på faktura eller fragtbreve anes ikke som meddelt Bulk forinden tilbudsangivelse fra Bulk.

3. Tilbud:
Bulks tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Bulk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Bulk, medmindre Bulk meddeler Kunden eller Vognmanden på fremmed regning andet.
Med mindre andet er aftalt, er tilbuddet forudsat af at transportopgaver kan foregå via almindeligt anvendt transportmiddel og fremkommelige asfalterede vejnet.
Tilbuddet dækker omkostningen i forhold til transportopgaver, såfremt Kunden ønsker andre opgaver løftet af Bulk, skal dette konkret aftales og indgå i tilbuddet.

4. Samarbejdsaftale:
For samarbejdsaftaler er det gældende, at aftalen er bindende, når Kunden eller vognmanden på fremmed regning har accepteret og underskrevet samarbejdsaftalen. Er samarbejdsaftalen ikke skrevet under inden 30 dage fra dateringen, er aftalen ikke bindende for Bulk. Vilkår som ikke fremgår af samarbejdsaftalen, kan ikke gøres gældende.

5. Aftalens ophør:
Aftaler ophører i alle tilfælde af Kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, rekonstruktion eller konkurs.
Bulk forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance.

6. Gods:
Kunden bærer ansvaret for, at godset der skal transporteres er pakket, palleteret, forseglet og emballeret på en sådan måde, at godset ikke vælter, falder af pallen eller på anden måde ikke forbliver en samlet stabil enhed under lastningen, transporten eller aflæsningen. Kunden er ansvarlig for godset, såfremt det skades under lastning, transporten eller aflæsningen som følge af utilstrækkelig / forkert emballering, forsegling og palletering.
Kunden indestår for, at godset ikke tilhører tredjemand og der kan ikke gøre krav gældende mod Bulk, såfremt tredjemands rettigheder krænkes.
Såfremt godset ikke opfylder betingelserne, kan transporten afvises. Såfremt transporten gennemføres, med gods der ikke overholder betingelserne uden chaufførens indsigelser, medfører dette ikke, at ansvaret for godset overgår til Bulk.
Modtagerkvitteringen er alene gældende for palleantallet.

7. Mængder:
Hvor mængdeangivelserne er i vægt, er det den ved lastningen konstateret vægt, der anvendes, medmindre andet er aftalt.

8. Priser:
Alle priser omfatter tømning, lastning, transport og aflevering af gods. Prisen er fastsat ud fra Bulks gældende prislister evt. med tillæg af brændstoftillæg på det tidspunkt, hvor Bulk bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet. Alle priser er eksklusive moms, medmindre parterne har aftalt andet.

9. Prisforbehold:
Bulk har ret til at justere den aftalte pris eller vedlægge et tillæg til den aftalte pris til enhver tid, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og uforudsete ændringer af skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i udgifter til f.eks. brændstof, valutakurser eller andet der forøger Bulks udgifter. Kunden kan som følge af stigende priser, udtræde af aftalen efter aftale med Bulk.

10. Fakturering og betaling:
Medmindre andet er aftalt, er betalingsfristen for alle aftalte priser løbende måned + 20 dage fra fakturadato.
Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af Bulks bogholderi mht. evt. kreditforsikring. Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr på 100 kr. pr. rykker, og der sker rentetilskrivning på 2 % pr. påbegyndt måned. Renten beregnes fra forfaldsdagen. Hvis Kunden fortsat undlader at betale, og efter skriftligt påkrav ikke betaler fakturaerne, har Bulk ret til at ophæve aftalen.
Såfremt Bulk bliver forpligtet til at betale tillægsregninger i forbindelse med opgaven, er Kunden forpligtet til på anfordring af godtgøre Bulk disse.

11. Levering:
Leveringstiden fremgår af Bulks ordrebekræftelse. Leveringstiden skal anses som vejledende. Bulk forbeholder sig endvidere ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Kunden opnår ikke rettigheder i tilfælde af forsinkelse.
Bulk er berettiget til at nægte aflevering, hvis afleveringen ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Der henvises herunder blandt andet til de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler.
Bulk er kun forpligtet til at levere det aftalte gods mod modtagerens kvittering. Dog kan Kunden aftalte med Bulk, at Bulk på Kundens ansvar og risiko kan aflæsse det aftalte gods på det aftalte leveringssted uden kvittering. Kunden skal holde Bulk skadesløs for ethvert krav ved f.eks. bortkomst, hærværk eller beskadigelse, der måtte blive rejst i denne anledning.
Såfremt det ikke er muligt for Bulk at foretage levering, har Kunden pligt til på anfordring at betale Bulk et beløb svarende til Bulks omkostning, eksempelvis for forgæves transport.

12. Biforpligtelse og pant:
Såfremt godset ikke kan leveres hos modtager eller andre af Kunden angivende adresser eller Bulk af andre grunde akut er nød til at handle uden først at indhente instruktioner hos Kunden, varetages disse opgaver for Kundens regning. Såfremt der er risiko for værdiforringelse af godset eller godsets beskaffenhed skaber risiko for personer, miljø eller andet materiel og Kunden ikke tager vare på dette, vil omsorgen ske af Bulk for Kundens regning. I det tilfælde Bulk må sælge godset, kan Bulk dække egne omkostninger forinden afregning med Kunden.

13. Mangler:
Bulks eventuelle ansvar for mangler ved det leverede omfatter kun mangler som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos Bulk og er i øvrigt begrænset af følgende forhold:

  1. Ansvar for mangler ved leveringen som følge af skade eller tab af gods begrænses til varens værdi på tidspunktet for transportens start plus transportomkostninger.
  2. Reklamationer skal ske straks ved aflevering for synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. Reklamationen skal ske skriftligt. I modsat fald har Kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig reklamationen.

Bulk er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.

14. Farligt gods:
Ved transport af farligt gods er det Kundens ansvar, at dokumenter, emballering og markering overholder de til enhver tid gældende danske regler, herunder national bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og konvention om international transport af farligt gods af vej (ADR). Hvis dokumenter, emballering og/eller markering ikke er korrekte, er Bulk berettiget til at afvise forsendelsen.
Farligt gods er gods, der er omfattet af ADR-konventionen 2021.
Ved bestillingen af transport af farlig gods, skal Kunden give Bulk meddelelse om, at der er tale om farlig gods.
Ved transport af farlig gods, der har utilstrækkelige eller urigtige oplysninger, emballering samt forkert godsmærkning skal Kunden holde Bulk skadesløs for evt. følger.

15. Anvendelse af underleverandører:
Bulk er til enhver tid berettiget til at lade serviceydelsen udført af tredjepart (vognmænd på Fremmed regning). Såfremt Bulk gør brug af vognmænd der kører for fremmed regning til udførelse af ydelsen, vil disse salgs- og leveringsbetingelser tilsvarende være gældende.
Vognmænd der kører for fremmed regning er forpligtet til, at orientere Bulk straks, såfremt den pågældende vognmand skifter momsnummer, adresse, bankoplysninger eller der sker væsentlige ændringer i den juridiske person.

16. Forsikring:
Bulk er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer.

17. Ansvar:
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
Bulk hæfter aldrig for indirekte tab, herunder tab af produktion, driftstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab.
Ansvar for kørsel inden for Kundens matrikel/leveringsområdet sker på Kundens ansvar, og Bulk kan således ikke drages til ansvar for eventuelle skader på fliser, belægninger og lignende. Det samme gælder i de tilfælde, hvor Kunden forlanger indkørsel over ikke kørefast plads eller vej.
Kunden bærer selv ansvaret i forhold til salg og levering til tredjemand.
Konventionalbøder ved forsinkelse eller lignende samt destruktionsomkostninger af skadede varer erstattes ikke.
Kunden har ansvaret for at adressering eller mærkning af gods er fuldstændige og korrekte. Ligesom Kunden har ansvaret for, at der er korrekte og fuldstændige oplysninger om godset. Herudover har Kunden ansvaret for godset, hvis der er forhold omkring godset som Bulk ikke er blevet gjort opmærksom på og der fremkommer en skade eller lign. Som Bulk ikke kunne forudse. Ved Kundens manglende oplysningspligt, har Kunden pligt til på anfordring at betale Bulk et beløb svarende til Bulks omkostning
Bulk er ikke ansvarlig for tredjemands handlinger eksempelvis ved lastning, losning, udlevering, fortoldning, lagring, inkasso og andre tjenesteydelser.

18. Erstatning:
Erstatningssager forældes 12 måneder efter levering.
En evt. erstatning beregnes ud fra godsets fakturaværdi, men kan ikke overstige SDR 8,33 pr. kg og maksimalt SDR 50.000 pr. ordre.
Erstatninger ydes i forhold til skaden, det vil sige, at erstatning alene kan dække den skadede del af godset.
Såfremt Bulk yder erstatning for godset, har Bulk retten til at kræve ejendomsretten over det erstattede gods.

19. Når Vognmand på fremmed regning bruger Bulks materiel:
Når vognmand på fremmed regning anvender Bulks materiel (f.eks. efterløbere, trailere, sættevogne m.v.), er den pågældende vognmand ansvarlig for materiellet og forpligtet til at holde Bulks materiel forsikret i perioden fra ansvarsoverdragelse til korrekt aflevering.
Ansvaret omhandler eksempelvis brand, tyveri, bortkomst og hærværk på Bulks materiel, hvorfor en forsikring blandt andet skal dække dette.

20. Koncernmodregning:
Ethvert selskab inden for Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne krav mod Kunden i Kundens eventuelle krav mod andre selskaber inden for Meldgaard-koncernen.

21. Fortrolighed:
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Bulks erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 22. Force majeure og leveringshindringer:
Bulk er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøre til force majeure eller andre leveringshindringer i øvrigt. Bulk er fri for ansvar, så længe force majeure og leveringshindringen består. Som force majeure og leveringshindring anses forhold, der er uden for Bulks kontrol, og som Bulk ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, regeringsindgreb, strejke, mangel på arbejdskraft, brændsel, uheld, mangel på transportmidler, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari, hacking eller andre uforudsete hindringer, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør arbejdets udførelse og som ligger uden for Bulks kontrol.
Såfremt mangelfri eller ikke-rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Ved en situation som kan henhøre under dette punkt, er parterne forpligtet til at give meddelelse til modparten hurtigst muligt.

23. Persondata:
I forbindelse med løft af opgaver modtager Bulk persondata fra Kunden. Personoplysningerne registreres og lagres af Bulk som led i aftalen om, at levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, som er bestilt af Bulk, vil Kundens persondata blive overført til vognmanden, dette for at sikre korrekt levering.
Med hensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til persondatapolitikken på Meldgaards hjemmeside: https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/
I forhold til vognmænd der kører på fremmed regning, så sker der ligeledes registrering og lagring af persondate, for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation.

 24. Lovvalg og værneting:
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved retten i Sønderborg, som er Bulks hjemting.